Tuhala nõiakaev Foto: Sven Arbet

“Nabala maastikukaitseala moodustamiseks ekspertiisi koostamine on üks samm sellel teel, et kaitsta ka Tuhala nõiakaevu, kuid mõistagi on oluline kogu piirkonna veerežiimi säilimine,” ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.

Praegu on Nabala piirkonnas Rahaaugu hoiuala ja Tammiku looduskaitseala, mis kuuluvad Natura 2000 võrgustikku. Kui ekspertide arvamus kinnitab, et vajalik on ka Nabala maastikukaitseala, siis selle loomine algatatakse.

Ettepaneku Nabala maastikukaitseala moodustamiseks tegi MTÜ Tuhala Looduskeskus. Ühtlasi tegi keskus ettepaneku sealse lubjakivimaardla aktiivtarbevarude ümberhindamiseks passiivvarudeks.

“Nabalas on aktiivse tarbevaruna arvel vaid 9,5 protsenti seal leiduvast lubjakivist,” märkis Tamkivi. “Selle varu passiivseks kuulutamine sõltub samuti sellest, kas ekspertide uuringud ja hinnangud näitavad vajadust kogu Nabala piirkonna kaitse alla võtmiseks.”

Keskkonnaministeerium on algatanud keskkonnamõju hindamise Nõmmevälja, Nõmmküla, Tammiku ja Tagadi uuringualadel, kus kolm ettevõtet soovivad hakata kaevandama. Keskkonnamõju hindavatel ekspertidel tuleb välja selgitada ka taotletavate karjääride koosmõju. Kõik needki eksperthinnangud aitavad selgusele jõuda selles, kas maavaravaru tuleb ümber hinnata passiivseks.

“Las eksperdid teevad oma tööd – Tuhala Nõiakaevule tõuseb sellest ainult kasu,” märkis keskkonnaminister Tamkivi. Ta lisas, et enne lõpliku selguse saamist ei allkirjasta ta ühtegi kaevandamisluba Nabala maardlasse.

Kuni eksperdid analüüsivad kaitseala moodustamise vajalikkust, on Keskkonnaametil ja kohalikel omavalitsustel õigus kaaluda haldusakti (näiteks raieloa) peatamist, kui taotletav tegevus võib mõjutada ettepanekus nimetatud väärtuste seisundit.