Jõgeva kohaturunduskava avalikustamine


Jõgeva linn on alates 2010.a algusest otsinud mõtestatud ja põhjendatud sõnumit, millega Jõgeva linna kui head elukeskkonda tervikuna tutvustada ja reklaamida.

Erinevate elualade inimesed said kokku koosolekutel, kus otsiti ühist arusaama kohaturundusest ehk mainekujundusest.

Eesmärgid olid ja on:
• Luua Jõgevale kui paigale positiivne maine, seda nii kohaliku elaniku jaoks kui külastaja jaoks
• Suurendada inimeste soovi asuda siia elama, suurendada siit pärit noorte soovi kodulinna tagasi pöörduda ja siia oma kodu rajada
• Tõsta Jõgeva linna tuntust eestimaalaste hulgas
• suurendada linna külastajate arvu ja pikendada olemasolevate külastajate linnas viibimise aega
• külastatavuse suurendamise läbi aidata kaasa turismiga seotud ettevõtluse arengule linnas (majutus, toitlustus, käsitöö, jms)
• vähendada külastuste hooajalisust;
• pakkuda täna maakonda juba külastavatele külastajatele (s.h. eriti pereturistidele ja õpilasgruppidele) motivatsiooni külastada ka Jõgeva linna;

Arvamusi oli erinevaid, ühise konsensusliku nägemuse leidmine raske. Õige pea saabus üldine veendumus, et ilma vastava ala eksperte ehk konsultante kaasamata ei suuda me oma jõududega jõuda soovitud eesmärgini.

Nõnda algasid 2010. a kevadel otsingud sobiva konsultatsioonifirma leidmiseks, kes aitaks Jõgevale koostada kohaturunduskava. Peale läbirääkimisi erinevate firmadega otsustas linnavalitsus sõlmida lepingu OÜ-ga EstTBWA.
Töö valmis ajavahemikus nov-dets 2010.a ja selle raames viidi läbi rahvaküsitlus nii Jõgeval kui üle-eestiline ja 26.novembril ulatuslik nn sekkumispäev (disruption meetodil üleshitatud päev, millise meetodi peamiseks sisuks on tavade sõnastamine ja siis nende murdmine ehk tavamõtlemisest vabanemine).
28.detsembril esitles OÜ EstTBWA Jõgeva linnale valminud tööd, mille avalikustame nüüd muutmata kujul ja täies mahus (50 lk).

Seesama töögrupp, kes osales 26.nov nn sekkumispäeval, hindas 14.jaanuari koosolekul valminud kohaturunduskava ja tõi välja järgmised üldised tähelepanekud:
• Töö on huvitav ja pakub uudseid võimalusi kohaturunduskava edasiarendamiseks
• Töös pakutud visioon „Kõik tahavad Jõgevale“ on ehk liiga ambitsioonikas ja seda ei ole võimalik saavutada. Küsitav on, kas sellist eesmärki ongi vaja seada.
• Vajalik on avalikustamise käigus saada tagasiside, mil määral nimetatud kava suudab nö kõnetada Jõgeva linna inimest ehk kogukonna liiget
• Töös on esitatud kaks suurt suunda: mahetootmise ja põllumajandusliku ala keskus ning teise suunana loomeala ehk loomeinimestele atraktiivne elukeskkond. Osa töögrupi liikmeid kaldus toetama ühte, osa teist suunda. On oluline valiku koht, kas jätta sisse mõlemad suunad ja püüda neid integreerida või valida välja üks ja panna suurem rõhk ainult sellele.
• Töös on jäetud taotluslikult lahtiseks linna tulevane tunnuslause, välja on pakutud kuus erinevat varianti. Töögrupi liikmed avaldasid toetust erinevatele tunnuslausetele.

Dokument avalikustatakse 10. veebruarist 10.märtsini linna veebilehel ja Facebookis, selle kohta ilmub tutvustav artikkel Vooremaas ja linnalehes. Kogutakse kõikvõimalikku suulist ja kirjalikku tagasisidet ja ettepanekuid elanikelt.
Veebruaris algab selle kohaturunduskavas sisalduvate väärtuste analüüsimisel koostöö Tartu Ülikooli kommunikatsiooniõppetooli üliõpilastega, keda juhendab Triin Vihalemm.

Kava tutvustatakse koolides osades gümnaasiumiklassides ja  noortevolikogus.
Seejärel analüüsib kohaturunduse töörühm 15. märtsil laekunud tagasisidet ja ettepanekuid ning hindab, milliseid ettepanekuid on otstarbekas arvestada, mis aitavad kaasa linna maine tegelikule paranemisele.

5. aprillil toimub avalik arutelu kohaturunduse teemal.

Seejärel on aeg alustada brändimanuaali ja täpsema kommunikatsioonistrateegia koostamisega. Linnaeelarves on nendeks tegevusteks 2011.a kavandatud 3200 eurot.

OÜ EstTBWA Jõgeva linna kohaturunduskava