Koigi vallas algasid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni- võrgu rekonstrueerimistööd

 (1)
Koigi vallas algasid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni- võrgu rekonstrueerimistööd
Koigi Vallaleht

11. märtsil algasid reaalselt torutööd Koigi külas. Eelmises vallalehes avaldasime informatsiooni, et tööd peaksid algama Päinurme külast, kuid selle lühikese perioodi jooksul muutis ehitaja oma plaane ning töödega alustati ikkagi Koigist.

Natuke informatsiooni projektist. AS Paide Vesi, mille aktsionäriks on Koigi vald, on läbi aktsionäridelepingu vőtnud kohustuse viia ellu Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatava ja Koigi valla poolt kaasrahastatava projekti, mille käigus rekonstrueeritakse muuhulgas ühisveevärk ja -kanalisatsioon Koigi ja Päinurme külades. Lisaks saavad projekti käigus rekonstrueeritud mőlema küla reoveepuhastid.

Veevärgi osana saavad rekonst-rueeritud ka tuletőrje veevőtukohad ning rajatud kuivhüdrandid. Seega tőuseb projekti tulemusel turvalisus Koigi ja Päinurme külades ning nende lähiümbruses. Projekti kogumaksumus Koigi vallas on 1 887 775 eurot millest Koigi valla omafinantseering on 329 141 eurot.

Koigi valla territooriumil elluviidava projekti osa AS Paide Vesi poolseks projektijuhiks on juhatuse liige Tarmo Vaher.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ehitustööd viib ellu Wesico Projekt OÜ ning omanikujärelevalvet teostab AS Telora-E.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vőrgu rekonstrueerimise tööd Koigi ja Päinurme külades viiakse ellu 2013.a I poolaastal. Loodame elanike ja liiklejate mőistvale suhtumisele, kuna tööde käigus tekib kindlasti ka ebamugavusi. Samuti loodame, et töövőtja viib tööd vőimalikult kiiresti ja valutult ellu.

Oleme läbi Koigi valla kodulehekülje („Üldinfo" menüüs teha valik „Torutööd Koigis ja Päinurmes") teinud kättesaadavaks Koigi küla liiklusskeemid ning kui ehitaja on edastanud Päinurme liiklusskeemid, siis saavad ka need samas kättesaadavaks.