ELi audiitorid hakkavad uurima, millisel moel ja kui palju panustavad liikmesriigid põllumajandusloomade heaolusse


Pilistvere
Foto: Eva Ligi

Euroopa Kontrollikojal on kavas uurida, kas Euroopa Komisjon ja liikmesriigid on tulemuslikult panustanud ELi loomade heaoluga seotud eesmärkide saavutamisse.

Tegu on kontrollikoja esimese auditiga, mis on pühendatud täielikult loomade heaolule.

Audiitorid uurivad meetmeid, mida on võetud loomade heaolu reguleerivate õigusaktide järgimiseks ning loomade heaolu alase tegevuse ja ühise põllumajanduspoliitika paremaks koordineerimiseks.

Audit keskendub põllumajandusloomadele, keda puudutab suurem osa ELi selle valdkonna õigusaktidest. ELis on kokku hinnanguliselt 4,5 miljardit kana, munakana ja kalkunit; lisaks veel ligikaudu 330 miljonit lehma, siga, kitse ja lammast. Auditis uuritakse lisaks loomade põllumajandusettevõttes veedetud ajale ka transporti ja tapmist.

Perioodil 2014–2020 eraldatakse ELi maaelu arengu vahenditest ligikaudu 1,5 miljardit eurot loomade heaolu toetusteks. Meetmete eesmärk on saavutada loomade heaolu tase, mis ületaks nii ELi kui liikmesriikide õigusaktides sätestatud miinimumnõuded.

„Loomade heaolu on ELi kodanike jaoks üha olulisem ning ELil on selles valdkonnas ühed kõrgemad standardid maailmas. Audit annab meile võimaluse kontrollida, kas neid standardeid ka tegelikult rakendatakse,“ ütles aruande eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Janusz Wojciechowski.

Audiitoritel on kavas külastada viit liikmesriiki: Rumeeniat, Poolat, Prantsusmaad, Itaaliat ja Saksamaad. Auditiaruanne peaks valmima 2018. aasta lõpus.

TAUST
  • Audit kuulutatakse välja täna, 4. oktoobril, s.t. rahvusvahelisel loomakaitsepäeval, mille eesmärk on parandada loomade positsiooni, et saavutada neile kogu maailmas paremad heaolustandardid.
  • Loomade heaolu reguleerivate õigusaktide jõustamise eest vastutab Euroopa Komisjon koostöös liikmesriikidega.
  • Veebruaris 2012 võttis komisjon vastu perioodi 2012–2015 strateegia, mille eesmärk oli tagada olemasolevate loomade heaolu standardite järjepidev kasutamine ja jõustamine kogu ELis, loomade heaolu teema hõlmamine rahvusvahelisse tegevusse, tarbijate teavitamine ning täielik koordineerimine ühise põllumajanduspoliitikaga.