Läti Veterinaar- ja Toiduamet testis möödunud aasta novembris Lätist ning Lääne-Euroopast ostetud toodete erinevusi ning järeldas, et erinevused pole märkimisväärsed. Tšehhis, Slovakkias ja Ungaris läbiviidud uuringud leidsid aga, et erinevused on suured. Foto: Läti Veterinaar- ja Toiduamet

Erinevad Kesk-ja Ida-Euroopas tehtud uuringud näitavad, et sama nime all müüdavad ja sarnaselt turundatavad tarbekaubad erinevad tegelikult oma koostisosade poolest kas vähesel määral või märgatavalt. Erinevusi leiti lisaks toitudele nagu kalapulgad, kiirsupp, kohv ja karastusjoogid ka puhastusvahendites, kosmeetikas ja beebitoodetes.

Parlamendisaadikud esitasid mitu ettepanekut Euroopa Liidu ning liikmesriikide tasandil topeltstandarditega tarbetoodangu tuvastamiseks ning seesuguse praktika lõpetamiseks.

Muuhulgas soovivad parlamendisaadikud järgnevat:

  • Tõhusat riikidevahelist koostööd ning andmevahetust võimalike toodete ning ebaausate kaubandusvõtete kohta erinevate riikide tarbijakaitse- ning toiduametite ning Euroopa Komisjoni vahel.
  • Ühiseid meetmeid toodete usaldusväärseks ja võrreldavaks testimiseks, et tuvastada kui tõsine ning levinud kahetise standardi praktika on;
  • Tulemuste avalikustamist avalikus andmebaasis ning analüüsimist mitte hiljem kui 2018. aasta lõpus.

Parlamendisaadikud tervitavad Euroopa Komisjoni aprillis välja käidud tarbijakaitse direktiivi eelnõud, kuid juhivad tähelepanu, et see vajab veel täpsustamist.

"Seadusandliku protsessi tulemusel peaks sündima selge definitsioon sellest, mida võib lugeda kahetiseks standardiks ning kuidas igat juhtumit hindama ja selle suhtes käituma peaks," ütleb parlament.

Kahetine standard keelatud praktikaks

Euroopa Parlament on tugevalt veendunud, et muudetava direktiivi musta nimekirja sobiks lisaks muudele keelatud kaubanduspraktikatele lisada ka sarnaselt turundatavate toodete erinev kvaliteet, juhul kui see ei vasta tarbijate ootustele. See oleks parlamendi meelest kõige efektiivsem meede kahetise standardi vastu võitlemiseks.

"Tarbijate eelistusi ei tohiks kasutada vabandusena kvaliteedi alandamiseks või eri turgudel eri kvaliteediastmega toodete pakkumiseks," ütleb parlament. Ettevõtted tohiksid erinevate omadustega tooteid müüa ja turustada vaid siis, kui sel on õigustatud põhjused.

Ühtlasi soovitavad parlamendisaadikud tootjatel kaaluda pakendil sellise märgi kasutamist, mis kinnitaks, et toote koostisosad ning kvaliteet on kõigis Euroopa Liidu riikides samad.

Parlamendikomisjoni raportöör, Tšehhi saadik Olga Sehnalová ütleb, et eri riikide tarbijad kurdavad, et nad ei saa brändikaupu ostes sama kvaliteeti.

"Erineva kvaliteediga tooted vähendavad kodanike usku Euroopa Liidu siseturu ausasse toimimisse ning nõuavad seetõttu lahendust liidu tasemel. Kui toode, olgu see tuntud toit, jook, kosmeetikavahend või pesuvahend, erineb, kuigi näib tarbijale identne, peaks selle lugema ebaausaks kaubanduspraktikaks. Euroopa Liidus ei tohiks olla teisese kvaliteediga tooteid ega tarbijaid," teatab Sehnalová.

Mitteseadusandlikule resolutsioonile andsid poolthääle 464 saadikut, vastu oli 69 ning 17 ei hääletanud. Eelpoolmainitud direktiiv pannakse vastavas parlamendikomisjonis hääletusele eelduste kohaselt novembris.