Foto: Sven Arbet

Vastab tööinspektsiooni lõuna inspektsiooni tööinspektor-juristi Anne Simmulmann:

Antud olukorras on töötajal õigus nõuda saamata lisatasu ületundide eest TLS § 44 lg 7 järgi ületunnitöö hüvitamisel rahas maksab tööandja töötajale 1,5 kordset töötasu iga tehtud ületunni eest. Samuti saab tööandjalt nõuda tekkinud „miinustundide“ hüvitamist lähtuvalt TLS § 35, mille kohaselt peab tööandja töövõimelisele ja töö tegemiseks valmis olevale töötajale maksma keskmist töötasu ka juhul, kui töötaja ei tee tööd seetõttu, et tööandja ei ole andnud tööd, ei ole teinud töö tegemiseks vajalikku toimingut või on muul viisil töö vastuvõtmisega viivitanud, välja arvatud juhul, kui töö andmata jätmise on põhjustanud töötaja süü. Kui tööandja keeldub nende väljamaksete tegemisest, saab seda nõuda temalt, esitades vastav nõue töövaidluskomisjonile.

Antud olukorras võib vastavalt TLS § 91 lg 2 p 2 töötaja töölepingu erakorraliselt üles öelda tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu, kuna on oluliselt viivitatud töötasu maksmisega. Sel juhul esitab töötaja tööandjale põhjendatud avalduse erakorraliseks ülesütlemiseks. Sel juhul peab tööandja maksma hüviseks 3 kuupalka.