PÄRNU Foto: Karin Kaljuläte

Septembris toimunud avalikel aruteludel maapiirkondades oli kõige enim inimesi erutavaks teemaks just uue omavalitsuse nimeküsimus. Rahva emotsionaalseks sooviks maapiirkondades oli nimetada uus omavalitsus vallaks, mis siiski laiemat perspektiivi vaadates ei olnud kõigile osapooltele vastuvõetav. Seetõttu uurides seadusi ning konsulteerides juristidega jõudis juhtivkomisjon üksmeelselt arvamusele, et Pärnu linna kui omavalitsusüksust kutsutakse edaspidi Pärnu omavalitsuseks ja Pärnu linna kui asustusüksust käsitletakse vaid selles tähenduses. See loob võimaluse, et uus Pärnu omavalitsus koosneb Pärnu linnast ja osavaldadest.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) ütleb, et - Osavald või linnaosa on valla või linna maa-alal ja koosseisus volikogu kinnitatud osavalla või linnaosa põhimääruse alusel tegutsev üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, kohaliku omavalitsuse üksuse elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla või linna ülesannete täitmisel.

Võimalikuks saab see tänu sellele, et KOKSi vastav säte kasutab sõna "või", mis tähendab, et linn ja linnaosa ning vald ja osavald ei ole üheselt seotud.

Segadus mõistetega saab alguse põhiseadusest, mis sätestab, et kohaliku omavalitsuse üksused on linnad ja vallad. Haldusreformi seadus annab võimaluse valdade ja linna ühinemisel säilitada haldusüksuse liigina linn. Seega linn tähistab üheaegselt nii haldus- kui asutusüksust. Kuivõrd võivad tekkida hajaasustatud territooriumiga kohalikud omavalistused, mida kutsutakse linnaks, siis Pärnu juhtivkomisjoni arvates olekski osavalla võimaldamine lahendus sellise ebaloogilise olukorra ratsionaliseerimiseks ning tihe- ja hõreasutuse tunnetuslikuks eristamiseks asutusüksustest (nt külad) kõrgemal tasandil. Samuti võimaldab see säilitada ühinevate omavalitsuse nimed, mis on elanikele emotsionaalselt tähtis.

Osavallad moodustuvad olemasolevatest valdadest ja piirkondlike nõukogude asemel tegutsevad osavallakogud.

Nii võib öelda, et Pärnu on jällegi tegemas ajalugu, sest sarnast lahendust senini ühinejate seas kasutatud ei ole. Kuid mis veelgi olulisem on, et ka maapiirkonna elanikele on see vastuvõetavam lahendus.