Foto: Irina Mägi

Kaali maastikukaitseala peamine kaitse-eesmärk on kaitsta meteoriidikraatreid, neid ümbritsevat pärandkultuurmaastikku ning kaitsealuseid samblaliike ja käsitiivalisi.

Kaitse-eeskirja uuendamisega arvatakse kaitse alt välja alad, millel puudub loodusväärtus ning mille kaitse alt välja arvamine ei kahjusta maastikulist tervikut. Tegemist on valdavalt elamu- , põllu- või heinamaaga, mille kaitse all olemine ei ole põhjendatud. Kaitseala pindala väheneb 45,1 ha võrra, eramaal 44,6 ha ja riigimaal 0,5 ha.
Muudatustega kaotatakse rahvaürituste korraldamisel osalejate piirarv.

Valitseja loal lubatakse olemasolevate ehitiste hooldustööd, tootmisotstarbeta ehitiste püstitamine kaitseala tarbeks ka ehituskeeluvööndis ja tee või tehnovõrgu rajatise püstitamine kaitsealal paikneva kinnistu tarbeks. Lisaks lubatakse kaitseala valitseja nõusolekul piiranguvööndis uuendusraie ning puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt. Samuti jahipidamine ja liikide elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus.

Maastikukaitseala pindala on 38,6 ha, sh sihtkaitsevööndi pindala 1,9 ha ja piiranguvööndi pindala 36,7 ha.

Kaitseala asub Saare maakonnas Pihtla vallas Kaali ja Kõljala külas.