Erametsaomanikud pakuvad ühiskonnale mitmesuguseid hüvesid. Lisaks majanduslikule väärtusele on metsal täita oluline roll nii elanikonnale puhkevõimaluste loomisel kui ka muude ökosüsteemsete teenuste pakkujana. Metsi uuendades seotakse õhus olevat süsinikku ning kui uuendamine ja noore metsa hooldamine toimub sobilike puuliikidega, saab puidus olevat süsinikku kestlike toodetena (puitehitised, mööbel) pikemaajaliselt talletada.

Koos erametsade taastekkimisega tekkisid ka metsaomanike piirkondlikud organisatsioonid, kes 1992. aastal asutasid Eesti Talumetsa Liidu – praeguse MTÜ Eesti Erametsaliit eelkäija.

Erametsaliidu eesmärk on esindada võimalikult laiapõhjaliselt üle 100 000 metsaomaniku huve metsapoliitiliste otsuste tegemisel. Säästvate ja metsanduse häid tavasid järgivate metsaomanike sõnumite viimine otsustajateni ning avalikkuse teavitamine erametsanduses toimuvast on liidu igapäevane töö. Pingutame selle nimel, et võimalikult suur osa metsaomanikest leiaks tee kohalike metsaühistuteni ja seeläbi ka erametsaliiduni.

Eesti Erametsaliit on metsaomanike esindusorganisatsioonina seisnud üle veerand sajandi metsaomanike huvide eest, seda olenemata sellest, kas nad kuuluvad liidu liikmeskonda. Meist on saanud arvestatav läbirääkija Euroopa Liidu, Eesti riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandil. Lisaks teeme pidevalt koostööd erinevate huvigruppidega. Meid teatakse, meie arvamust küsitakse ja sellega ka arvestatakse.

Ühiskonnas käib pidev arutelu metsanduse tuleviku üle. Erametsaliit on sellistes aruteludes metsaomanike huvide kaitsmiseks teinud ja teeb ka edaspidi kõik, et metsade majandamine oleks omanikule tasuv ja meelepärane tegevus. Alates 2010. aastast on erametsaliit ka Eesti suurima PEFC rühmasertifikaadi haldaja. See annab rühmaga liitunud metsaomanikule kindlustunde, et tema tegevus metsas on keskkonnasäästlik ja reeglipärane.

Metsaomanike seisukohtadele suurema kõlapinna andmiseks kutsume kõiki metsaomanikke liituma metsaühistutega ja nende kaudu ka Eesti Erametsaliiduga. Mida suurem on meie esindatus ja liikmeskond, seda rohkem meie seisukohtadega arvestatakse!